Tel. kontakt

0903 135 372

Email

budca@fara.sk

Úradné hodiny

Po dohode cez niektorý kontakt

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Príprava na birmovanie má viesť kresťana k hlbšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza, prebiehajúca v škole i vo farnosti, usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov. Na prijatie birmovania je potrebný stav milosti.

Kandidát/ka na prijatie sv. birmovania má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho/ju má pripraviť, aby poslušne a ochotne prijal/a silu a milosti Ducha Svätého.

Rodičia sú prví zodpovední za výchovu svojich detí. Túto zodpovednosť dosvedčujú predovšetkým tým, že vytvárajú rodinu, kde vládne ako pravidlo nežnosť, úcta, odpustenie, vernosť a nezištná služba. Táto výchova sa uskutočňuje vtedy, keď si členovia rodiny pomáhajú rásť vo viere svedectvom kresťanského života podľa evanjelia. Je poslaním rodičov naučiť svoje deti modliť sa a pomáhať im odhaliť svoje povolanie Božích detí, ktoré sľúbili pri krste. Preto sa od Vás, rodičia kandidátov sviatosti birmovania, vyžaduje:

Aby ste svojho syna/dcéru viedli k pravidelnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky, k pravidelnej rannej a večernej modlitbe, ku konaniu dobra a zachovávaniu Božích a Cirkevných prikázaní, ku kajúcnosti a pokore, k užšiemu spojeniu s Ježišom v pravidelnej sviatosti zmierenia a Eucharistii, k prehĺbeniu vedomosti o Duchu Svätom a sv. birmovania. Pán Ježiš povedal: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ ( Mt 10, 32-33).

 Čo je dôležité pre túto prípravu:

•    Sviatostná príprava – nedele a prikázané sviatky účasť na sv. omšiach

•    pravidelne mesačne pristupovať ku sv. spovedi

•    zúčastňovať sa birmovaneckých katechéz 

•    konkrétne sa zapojiť do života farského spoločenstva  

•    nadobudnúť a preukázať primerané náboženské vedémosti

 Príprava na sviatosť birmovania trvá jeden rok.

Kto môže byť birmovným rodičom?

•    musí byť praktizujúci katolík po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie (kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom);

•    musí zavŕšiť aspoň šestnásty rok života;

•    má byť určený samotným birmovancom (alebo jeho rodičmi, pokiaľ je birmovanec ešte dieťa);

•    má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu;

•    pokiaľ žije v partnerskom spolužití, musí mať uzavreté sviatostné manželstvo pred tvárou Katolíckej cirkvi;

•    nesmie byť v cirkevnom treste, alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený);

•    nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca.

•    musí viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať: pravidelne chodí na sv. omšu v nedeľu a prikázaný sviatok; pravidelne sa spovedá (aspoň raz za rok); vedie príkladný život v rodine i v spoločnosti; nepohoršuje ostatných slovami ani skutkami a otvorene nevystupuje proti Cirkvi a jej záväznému učeniu.