Tel. kontakt

0903 135 372

Email

budca@fara.sk

Úradné hodiny

Po dohode cez niektorý kontakt

Krst detí

Milí rodičia, spolu s Vami sa tešíme nie len z prírastku do vašej rodiny, ale aj z toho, že chcete, aby sa vaše dieťa stalo Božím dieťaťom, znovuzrodeným vo sviatosti krstu.

 Čo je krst

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213)

Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Svätého Ducha.  Krst ustanovil Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28. 19-20). Krst môže prijať každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený a  aspoň jeden z rodičov musí s krstom súhlasiť, nakoľko dieťa má byť vychovávané v katolíckej viere a náboženstve.

 Nahlásenie krstu

Krst má byť vo farnosti, do ktorej rodičia patria podľa bydliska. Krst je potrebné nahlásiť osobne na fare aspoň jedným z rodičov dieťaťa. Údaje, ktoré je potrebné uviesť:

•    meno dieťaťa

•    dátum a miesto narodenia

•    mená rodičov

•    mená krstných rodičov (stav, prijaté sviatosti)

•    želaný dátum krstu

Uvedené údaje budú po krste zapísané do farskej matriky pokrstených. Pokiaľ má dieťa trvalý pobyt v inej farnosti, potrebujem licenciu ku krstu, ktorú si prinesú rodičia od miestneho farára. Na fare vypíšem krstný lístok so všetkými náležitosťami (rodný list dieťaťa, OP).

 Čas a miesto krstu

V našej farnosti sa sviatosť krstu vysluhuje spravidla v nedeľu v rámci sv. omše vo farskom kostole. Po osobnej dohode krst môže byť aj v sobotu doobeda.

 Poučenie pred krstom

Rodičia a krstní rodičia musia absolvovať poučenie pred krstom. Toto poučenie sa dohodne pri nahlásení krstu.

 Krstný rodič

•    katolík starší ako 16 rokov

•    bol na birmovke

•    nie je postihnutý kanonickým trestom

•    buď je slobodný (teda nerozvedený), alebo žijúci v katolíckom manželstve

Dieťa má mať aspoň jedného krstného rodiča.

 Na krst je potrebné priniesť

Okrem dieťaťa 😊 aj krstnú sviecu a krstnú košieľku.

Ako je to s krstom dospelých?

Pod pojmom dospelý sa rozumie človek starší ako 14 rokov. Príprava na krst, tzv. katechumenát, prebieha individuálnou formou pod vedením kňaza. Obsahová stránka, časy a dĺžka stretnutí sa dohodnú osobne s kňazom. Záujemca o krst (v prípade neplnoletej osoby v sprievode aspoň jedného z rodičov) sa môže prihlásiť v kancelárii farského úradu.