Tel. kontakt

0903 135 372

Email

budca@fara.sk

Úradné hodiny

Po dohode cez niektorý kontakt

Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

Obaja snúbenci na farskom úrade nahlásia dátum a čas sobáša (najmenej 3 mesiace vopred). Pri spisovaní zápisnice musia byť osobne prítomní obaja snúbenci – sobáš nenahlasujú rodičia snúbencov, ale iba snúbenci.

Potrebné listiny:

•    Krstné listy snúbencov: kto bol pokrstený v inej farnosti, nech si vyžiada krstný list na danom farskom úrade. Krstný list nesmie byť starší ako 6 mesiacov.

•    Údaje o svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo). Aj keď sa odporúča, aby svedok bol praktizujúcim katolíkom, nevyžaduje sa, aby ním bol.

•    Štátnu sobášnu zápisnicu: neplatí pre tých, ktorí uzavreli civilné manželstvo.

•    Licenciu k sobášu: v prípade, ak ani jeden zo snúbencov nepatrí do farnosti Zvolen-mesto (nebývate na území farnosti minimálne tri mesiace – to nesúvisí s trvalým bydliskom podľa OP), je potrebné priniesť aspoň pre jedného zo snúbencov licenciu k sobášu od svojho farára.

•    Potvrdenie o absolvovaní prípravy: pred samotným sobášom je potrebné absolvovať prípravný kurz pred manželstvom. Absolvovať ho môžete v našej farnosti alebo inde podľa vášho výberu (musí byť garantovaný katolíckym kňazom).

•    Úmrtný list predošlého manžela/manželky: ak jeden alebo obaja zo snúbencov sú vdovci.

Okrem spísania zápisnice na farskom úrade je potrebné spísať aj štátnu sobášnu zápisnicu na Matričnom úrade v Budči, ku ktorej budete potrebovať rodné listy a platné občianske preukazy. O ďalších potrebných dokumentoch k sobášu vás bude informovať Matričný úrad. Táto požiadavka sa netýka tých, ktorí boli predtým civilne sobášení. V týždni po uzavretí sviatosti manželstva štátnu sobášnu zápisnicu doručíme na Mestský úrad vo Zvolene, kde si v priebehu týždňa môžete prevziať sobášny list.

Súčasťou prípravy na sviatosť manželstva sú predmanželské náuky, ktoré je možné absolvovať na farskom úrade, alebo na inom mieste, odkiaľ je potrebné doniesť potvrdenie o absolvovaní predmanželskej náuky (vystavuje ho kňaz zodpovedný za kurz).

Aké sú manželské prekážky?

Cirkevné zákony, obsiahnuté v Kódexe cirkevného práva, stanovujú, že existujú určité situácie alebo okolnosti, ktoré spôsobujú, že katolík nemôže uzavrieť sviatosť manželstva. Sú to:

•    Prekážka veku – minimálny vek na uzavretie manželstva je stanovený u muža na 16 rokov a u ženy na 14 rokov. (Občiansky zákon u nás vyžaduje aspoň 18 rokov).

•    Prekážka predchádzajúcej a trvalej neschopnosti – impotencie, teda neschopnosť pohlavného styku pre telesnú chybu zo strany muža, alebo zo strany ženy. (Neplodnosť – „sterilita“ – nie je prekážkou k uzavretiu manželstva a neruší ani jeho platnosť.)

•    Prekážka manželského zväzku – neplatne uzatvára nové manželstvo ten, kto je viazaný platným manželstvom.

•    Prekážka rozdielneho náboženstva alebo vierovyznania – neplatné manželstvo je uzatvorené medzi katolíckou stránkou a stránkou nepokrstenou. Po splnení podmienok, ktoré stanoví kánonické právo, môže od tejto prekážky dišpenzovať miestny ordinár (diecézny biskup).

•    Prekážka posvätných rádov – platne prijatá diakonská, kňazská alebo biskupská vysviacka je prekážkou k uzavretiu manželstva. Od tejto prekážky môže dišpenzovať iba Apoštolská stolica (pápež).

•    Prekážka sľubov čistoty – verejné večné sľuby čistoty sú prekážkou k uzavretiu manželstva. Od tejto prekážky môže dišpenzovať iba Apoštolská stolica (pápež).

•    Prekážka únosu – platne uzavrieť manželstvo nemôže ten, kto sa kvôli uzavretiu manželstva podieľa alebo spolupodieľa na únose partnerky, za účelom uzavretia manželstva.

•    Prekážka zločinu – platne uzavrieť manželstvo nemôže ten, kto za účelom uzavrieť manželstvo s istou osobou sám alebo spoločne s osobou, s ktorou chce uzavrieť nové manželstvo, spôsobí jej manželskému partnerovi fyzickú alebo morálnu smrť. Od tejto prekážky môže oslobodiť iba Apoštolská stolica (pápež).

•    Prekážka pokrvenstva – nemôže platne uzavrieť manželstvo napr. brat so sestrou, otec s dcérou, matka so synom. Bratranec so sesternicou môžu platne uzavrieť manželstvo len na základe dišpenzu miestneho ordinára (biskupa).

•    Prekážka verejnej mravopočestnosti – vzniká z neplatného manželstva alebo z verejného konkubinátu a zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými príbuznými ženy a obrátene. Muž by neplatne uzavrel prípadné neskoršie manželstvo s matkou alebo dcérou ženy, s ktorou žil (napr. vo verejne známom konkubináte).

•    Prekážka švagrovstva – nemôže sa platne uzavrieť manželstvo v priamej línii (napr. zať so svokrou).

•    Prekážka adopcie – nemôže uzavrieť platne manželstvo ten, kto je na základe adopcie v zákonnom príbuzenstve s inou osobou. Zákonné príbuzenstvo, ktoré vzniká adopciou a platí vždy v priamej línii a v druhom stupni bočnej línie. (Adoptovaný muž si napr. nemôže zobrať za manželku nikoho v priamej línii a ani svoju adoptívnu sestru).

Uzavrieť manželstvo sú ďalej neschopní tí:

•    ktorým chýba dostatočné používanie rozumu,

•    ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku, týkajúceho sa podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať,

•    ktorí z dôvodov psychickej povahy nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva. (V praxi môže ísť napr. o duševné choroby ako schizofrénia alebo prípady neuróz, psychoneuróz a psychopatologických stavov, alebo o veci ako transsexualita, homosexualita, narcizmus, sadizmus, alkoholizmus, drogová závislosť a pod.)