Tel. kontakt

0903 135 372

Email

budca@fara.sk

Úradné hodiny

Po dohode cez niektorý kontakt

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)

 Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženstva v škole od 1. ročníka. Žiaci 3. ročníka odovzdajú záväzné prihlášky na farský úrad. S prihláškou je potrebné doniesť aj krstný list dieťaťa ak nie je krstené v našej farnosti Budča.

 Podmienky pre pristúpenie k prvému sv. prijímaniu detí

1. Účasť na bohoslužbách. Deti po každej svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok dostanú nálepku, ktorú si nalepia do zošitka „Malý misionár“.

2. Primerané vedomosti. Vedomosti sa hodnotia z dvoch hľadísk – deti si majú osvojiť učenie Cirkvi a majú byť schopné primerane ich veku vyjadriť svoj vlastný postoj.

Ako je to s prvým prijatím Eucharistie v dospelosti?

Pod pojmom dospelý sa rozumie človek starší ako 14 rokov. Takýto dospelý sa môže prihlásiť v čase úradných hodín v kancelárii farského úradu. Príprava prebieha buď individuálnou formou pod vedením kňaza alebo skupinovo v rámci prípravy na sviatosť birmovania.